General terms

Algemene voorwaarden Acrinex Consultancy B.V.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Acrinex Consultancy B.V. hierna te noemen ‘Acrinex’.

2. Definities
2.1 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard in de zin van artikel 7.400 e.v. BW. De werking van de artikelen 7:407 lid 2, 7:404 en 7:408 lid 2 en het Weens koopverdrag van 1980 zijn uitgesloten waarbij de ene partij, Acrinex (de opdrachtnemer) zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) verbindt om ten behoeve van de organisatie van opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten.
2.2 Opdracht: het leveren van organisatieadvies in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken.
2.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die als wederpartij van Acrinex een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
2.4 Opdrachtnemer: Acrinex, die de opdracht heeft aanvaard en onder zijn  verantwoordelijkheid uitvoert.
2.5 Opdrachtuitvoerder: Acrinex-medewerkers en/of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Acrinex belast is met de uitvoering van de opdracht.
2.6 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

3.Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1 De bepalingen vastgelegd in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes en werkzaamheden in het kader van een opdracht van Acrinex en op alle overeenkomsten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht voor opdrachtgever, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen partijen, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
3.2 Alle werkzaamheden die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens Acrinex te zijn. Acrinex is gerechtigd bij uitvoering van de opdracht andere personen, rechtspersonen of derden in te schakelen. De keuze van de door Acrinex in te schakelen andere personen, rechtspersonen of derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Acrinex is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Acrinex.
3.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
3.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst van opdracht nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
3.5 Acrinex is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

4. Uitgangspunten
4.1 Opdrachtuitvoerders houden zich aan de bij Acrinex geldende interne gedragsregels en uitgangspunten zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, aanvullende interne regelgeving respectievelijk de bepalingen in een overeenkomst tot samenwerking of overeenkomst van opdracht.
4.2 Opdrachtgever zal handelen conform overeenkomst en zal afspraken nakomen.

5. Totstandkoming van de opdracht
5.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging (schriftelijk, per e-mail, mondeling) door Acrinex is ontvangen. Als de door opdrachtgever ondertekende opdracht (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Acrinex op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Acrinex zijn werkzaamheden op adequate wijze kan uitvoeren. Opdrachtgever stelt opdrachtuitvoerders daartoe onder meer de benodigde informatie, feiten, middelen en faciliteiten ter beschikking ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie, feiten, middelen of faciliteiten, etc. niet, dan wel niet tijdig of niet volledig aan opdrachtuitvoerders zijn verstrekt, heeft Acrinex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de kosten ten gevolge van de vertraging bij opdrachtgever in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
6.3 Opdrachtgever dient Acrinex tijdig te informeren over voornemens, feiten en omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

7. Geheimhouding
7.1 Opdrachtuitvoerders zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst respectievelijk overeenkomst van samenwerking of andere overeenkomst. Daarmee zijn zij verplicht tot geheimhouding en tot zorgvuldigheid in het omgaan met alle gegevens van opdrachtgever jegens derden. Acrinex spant zich in om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
7.2 Acrinex verplicht alle opdrachtuitvoerders deze geheimhoudingsverplichting na te leven en spant zich in ervoor te zorgen dat opdrachtuitvoerders de verplichting nakomen.
7.3 Opdrachtgever mag zonder toestemming van Acrinex geen mededelingen doen aan derden over de informatie, rapporten of documenten die door Acrinex ter beschikking zijn gesteld in het kader van de opdracht anders dan ten gevolge van een wettelijke of beroepsplicht.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Modellen, instrumenten, methodieken, software en andere producten die opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld en/of deel uitmaken van de uitvoering van de opdracht en die in het adviesrapport of in andere resultaten van onderzoek zijn opgenomen, blijven het eigendom van Acrinex.
8.2 Verdere openbaarmaking en verspreiding door opdrachtgever kan alleen met instemming van Acrinex, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.

9. Uitvoering van de opdracht
9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede volgens de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens Acrinex.
9.2 De uitvoering van de opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet zonder meer kan worden gegarandeerd, tenzij partijen expliciet afspraken hebben gemaakt over het te behalen resultaat.
9.3 Het te behalen resultaat is voor partijen objectief vast te stellen en slechts voor één uitleg vatbaar. De resultaatverplichting is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht, voorstel, offerte of (raam)overeenkomst.
9.4 Acrinex kan in overleg met opdrachtgever een of meer opdrachtuitvoerders vervangen. Acrinex garandeert de continuïteit.
9.5 Tijdsplanning en kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd in geval van tussentijdse aanpassing van omvang van de opdracht, aanpak of werkwijze, op basis van overeenstemming tussen partijen.
9.6 Wijzigingen in de opdracht of opdrachtuitvoering die leiden tot aanpassing van de overeengekomen doorlooptijd, kosten en/of kwaliteit, dienen door opdrachtgever te worden bevestigd.
9.7 Acrinex zal deze wijzigingen in de overeenkomst van opdracht bevestigen en opdrachtgever zal zijn instemming met deze wijziging bevestigen.
9.8 Indien opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn zijn instemming met deze wijziging bevestigt, is Acrinex gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

10. Duur en afsluiting van de opdracht
10.1 De Opdracht eindigt zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de Opdracht.
10.2 Er kunnen omstandigheden zijn waardoor niet van tevoren exact kan worden aangegeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De doorlooptijd is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatie, feiten en middelen en de medewerking die Acrinex verkrijgt van opdrachtgever. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gelden daarom alleen als fatale termijnen indien deze termijnen zijn overeengekomen.
10.3 De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door opdrachtgever is voldaan. Indien Acrinex niet binnen een termijn van 20 dagen na dagtekening van de eindafrekening een reactie ontvangt van opdrachtgever, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
11.1 Het is partijen toegestaan de overeenkomst voortijdig eenzijdig op te zeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere aanvullende overeenkomsten.
De wens tot opzegging dient schriftelijk, per e-mail of mondeling, voorzien van motivaties aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Partijen mogen van de bevoegdheid tot opzegging slechts gebruikmaken indien, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opzeggende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De tot dan toe verrichte werkzaamheden mogen door Acrinex bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, waarbij aan opdrachtgever, indien mogelijk en onder voorbehoud, de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Acrinex mag eventuele extra kosten in dit verband bij opdrachtgever in rekening brengen.
11.2 In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, een en ander met behoud van rechten.

12. Honorarium en kosten
12.1 Acrinex dient in de overeenkomst met opdrachtgever op te nemen op welke wijze de berekening van het honorarium plaatsvindt. Het is ook mogelijk voor het honorarium een vast bedrag af te spreken.
12.2 In de overeenkomst staan de tarieven aangegeven en is expliciet aangegeven welke projectgebonden kosten (zoals kosten voor secretariaat, reisuren, reis- en verblijfkosten, kosten huur locaties en apparatuur) zijn inbegrepen. Deze kosten kunnen, voor zover deze niet zijn inbegrepen, afzonderlijk in rekening worden gebracht op voorwaarde dat hierover afspraken zijn gemaakt.
12.3 Acrinex mag tussentijdse aanpassingen van tarieven en projectgebonden kostenvergoedingen doorberekenen, na overleg met en toestemming van opdrachtgever.
12.4 Tenzij anders overeengekomen, mag geen rente worden doorberekend in het honorarium.
12.5 Het honorarium, eventueel vermeerderd met projectgebonden kosten zoals vermeld in 12.2 en declaraties van eventuele derden, worden per afgesproken periode of na voltooiing van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan Acrinex verschuldigde bedragen, voor zover de werkzaamheden btw-plichtig zijn, wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
12.6 Indien opdrachtgever een controle wenst te laten uitvoeren door een registeraccountant op de factuur van Acrinex, zal Acrinex hieraan medewerking verlenen. De kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

13. Betaling
13.1 Opdrachtgever dient te allen tijde, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 20 dagen na factuurdatum, de factuur te voldoen op een door Acrinex daartoe aangewezen bankrekening.
13.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is het Acrinex toegestaan, nadat Acrinex opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Acrinex, opdrachtgever de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling in rekening te brengen.
13.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor zover redelijk, die Acrinex moet maken als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.
13.4 Acrinex mag, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Acrinex aanleiding geeft, per omgaande een (aanvullende) zekerheid eisen in een door Acrinex aan te geven vorm. Bij het niet nakomen van het stellen van een (aanvullende) zekerheid door opdrachtgever, is Acrinex gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, onverwijld zijn werkzaamheden op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Acrinex uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
13.5 Door Acrinex begrote bedragen zullen niet worden overschreden anders dan in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
13.6 Acrinex brengt alleen de overeengekomen vergoeding in rekening bij opdrachtgever.
13.7 Meerwerk wordt na overleg met en acceptatie door opdrachtgever door Acrinex gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meer werkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld.

14. Klachten
14.1 Indien opdrachtgever een klacht heeft over verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht of over een factuurbedrag, dient hij binnen 30 dagen de klacht schriftelijk (per e-mail) aan Acrinex kenbaar te maken.
14.2 Indien opdrachtgever aantoont dat hij de vermeende tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon vaststellen, kan hij binnen 30 dagen na vaststelling de vermeende tekortkoming schriftelijk (per e-mail) alsnog aan Acrinex kenbaar maken.
14.3 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover Acrinex aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Acrinex de klacht gegrond acht en er over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming bestaat.
14.4 Indien Acrinex van mening is dat de klacht terecht is, kan Acrinex kiezen voor aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren dan wel het opnieuw uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel besluiten de opdracht niet meer of slechts gedeeltelijk uit te voeren.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Acrinex is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Acrinex van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop opdrachtgever in het kader van de opdracht mag vertrouwen.
15.2 Deze aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot de hoogte van het bedrag van het honorarium dat Acrinex in het kader van de opdracht van opdrachtgever heeft afgesproken voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
15.3 Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan 6 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat over de laatste 6 maanden is gedeclareerd.
15.4 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere eventuele vordering van de opdrachtgever in ieder geval zes maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn en uiterlijk 6 maanden nadat de opdracht is beëindigt zoals beschreven in 10.1.
15.5 Acrinex is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor derden, voortvloeiende uit de door opdrachtgever uitgevoerde adviezen van opdrachtnemer. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

16. Geschillen
16.1 In de situatie dat er een geschil ontstaat tussen partijen in het kader van de opdracht, zullen partijen proberen dit geschil onderling te schikken.
16.2 Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan een in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke adviseur/mediator.
16.3 Indien het alsnog niet lukt om tot overeenstemming te komen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.
16.4 Er is sprake van een geschil als bedoeld in 16.1, indien één van beide partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij bericht.

17. Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

18. Verzekering
18.1 Acrinex heeft zich op passende en gebruikelijke wijze verzekerd voor de navolgende risico’s:
a. Beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit beroepsfouten).
b. Bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van opdrachtgever).

19. Vermeldingen in externe uitingen van Acrinex
19.1 Acrinex maakt in externe uitingen impliciet of expliciet geen melding van gegevens van opdrachtgever tenzij hiervoor door opdrachtgever toestemming is gegeven.
19.2 Acrinex mag in externe uitingen gebruikmaken van informatie over de uitgevoerde opdracht als referentie, tenzij opdrachtgever daartegen bezwaar heeft aangetekend.